Urbicon - U źródeł Piotrkowskiej

Konkurs urbanistyczny "U źródeł Piotrkowskiej" 2009, I wyróżnienie

cele:

wprowadzenie pierwszoplanowych funkcji metropolitarnych Łodzi

wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego; podkreślenie tożsamości miejsca

kreowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych - wprowadzenie znaczących obiektów i zespołów o walorach kulturowych; rozwiązania formalne harmonizujące z otoczeniem historycznym

podkreślenie znaczenia osi ul. Piotrkowskiej i Nowomiejskiej (zwanej dalej osią główną) jako kręgosłupa Łodzi; istniejąca zabudowa zlokalizowana na osi głównej nie pozwala na ulokowanie tam znaczących inwestycji oddziałujących na szerszą skalę; inwestycje prowadzone w różnych częściach miasta prowadzą do marginalizacji osi głównej oraz zmniejszenie znaczenia najważniejszej w mieście ulicy

budowa URBICONU będzie powrotem do zasady lokowania znaczących dla przestrzeni miejskiej budynków na osi ul. Piotrkowskiej; lokalizacja atrakcyjnego obiektu w pobliżu Placu Wolności, zrównoważy urbanistycznie obszar zagospodarowany przez Manufakturę oraz skróci dystans pomiędzy Placem Wolności i Manufakturą, nowy obiekt oraz zagospodarowany teren parku połączy przestrzennie Plac Wolności z Manufakturą

lokalizacja unikalnego obiektu w miejscu niezwykle istotnym dla lokacji miasta; rzeka Łódka - symboliczna obecność rzeki jako źródła powstania oraz kształtowania organizmu miejskiego

URBICON - utworzenie wizytówki miasta, ikony, indywidualnej unikalnej placówki wielkomiejskiej

URBICON - muzeum urbanistyki, muzeum historii budowy miast i osiedli

mobilna oryginalna struktura, która stanowić będzie ikonę miasta

podkreślenie rangi Łodzi oraz jej unikalnego w skali Polski układu urbanistycznego; zwrócenie uwagi na potrzebę świadomego i harmonijnego kształtowania przestrzeni miejskiej

URBICON jako źródło transmisji - przekazu informacji o przeszłości i przyszłości miasta; rozwój aglomeracji łódzkiej

URBICON jako miejsce spotkań; aktywizacji mieszkańców, śledzenie procesów planowania przestrzeni; prezentacje nowych rozwiązań i inwestycji miejskich

URBICON jako miejsce podkreślające znaczenie przestrzeni publicznej jako wspólnego dobra; nauka kształtowania ładu przestrzennego

URBICON - prestiżowa siedziba główna Towarzystwa Urbanistów Polskich (podniesienie rangi placówki)

uporządkowanie przestrzeni, wymiana obiektów dysharmonizujących (wyburzenia); wprowadzanie nowych obiektów; działania restrukturyzacyjne; otwarcia kompozycyjne na dominanty architektoniczne

kształtowanie wspólnych i prywatnych (podwórza) przestrzeni rekreacyjnych - kształtowanie zieleni, design miejski - elementy małej architektury, meble miejskie - aranżacje o cechach wielkomiejskich o wysokich walorach kompozycyjno - estetycznych; przyjazna zindywidualizowana przestrzeń miejska

usprawnienie komunikacji kołowej i pieszej - stworzenie pasaży pieszo-jezdnych; regulacja komunikacji publicznej i indywidualnej; przestrzenie parkingowe - parkingi wielopoziomowe podziemne i naziemne; miejsca postojowe; ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej kwartałów zabudowy

rewitalizacja budynków mieszkalnych - podniesienie standardu mieszkań (wieże sanitarne; windy); zmiana struktury mieszkań

część 1 - Park Staromiejski, Stary Rynek, Muzeum Miasta Łodzi, Manufaktura

Idea: - URBICON -wprowadzenie nowej formy przestrzennej na przecięciu osi ul. Piotrkowskiej (Nowomiejskiej, Placu Wolności) i Manufaktury

URBICON jako zwornik przestrzenny, przestrzenna klamra miejska

URBICON jako akcelerator rozwoju przestrzeni przyległych (aktywizacja przestrzeni Starego Rynku)

każda z przestrzeni publicznych (Plac Wolności, Urbicon, Manufaktura) stanowi miejsce docelowego ruchu ludzi)

lokalizacja Urbiconu - wzmocnienie osi ul. Piotrkowskiej przez stworzenie miejsca docelowego w promieniu 400 m od Placu Wolności

uzupełnienie zabudowy wzdłuż ul. Zachodniej; otwarcie Muzeum Miasta Łodzi w kierunku północnym, przywrócenie pierwotnego wejścia do budynku

stworzenie placu - ZWORNIKA, łączącego Muzeum, Manufakturę oraz nowy budynek; stanowiącego przewężenie pomiędzy dwiema szerokimi przestrzeniami; przymknięcie otwartego placu Manufaktury; obiekt przesłaniający budynki, przestrzenie techniczne i parkingi Manufaktury

utworzenie Muzeum Zabytkowych Tramwajów (stara pętla tramwajowa i wiata przystankowa, w pobliżu pałacu należącego do Biedermanna, który był współzałożycielem i prezesem Tow. Kolei Elektrycznych Łódzkich

uporządkowanie widoków perspektywicznych w obszarze Parku Staromiejskiego oraz zniwelowanie dominacji okolicznych wieżowców; zamknięcie urbanistyczne przestrzeni parku

ukształtowanie parku o charakterze wielkomiejskim, kompozycji uporządkowanej, geometrycznej

stworzenie zielonego zespołu parków miejskich nad Łódką (Park Staromiejski, Helenów, Park Ocalałych, Skwer Gdański), stworzenie ciągu parków o dł. ok. 2km, z których każdy powinien przybrać odmienną formę

przywrócenie rzeki Łódki, odsłonięcie rzeki ważnej dla lokacji miasta - symboliczna obecność rzeki jako źródła powstania oraz kształtowania organizmu miejskiego; forma geometryczna nawiązująca do charakteru parku

Wprowadzenie zróżnicowania funkcji w obrębie poszczególnych przestrzeni - indywidualizacja obszarów miejskich:

Plac Wolności - docelowo usługi centrotwórcze (wyższej rangi i standardu), obiekty kultury, sakralne, hotelarskie, restauratorskie

Urbicon - rekreacja, nauka i kultura, informacja

Manufaktura - handel, gastronomia

Stary Rynek - gastronomia; zaplecze dla Urbiconu, handel, galerie sztuki

Wstęga ul. Wolbromskiej - zabudowa mieszkaniowa z drobnymi usługami w parterach

część 2 - kwartał ograniczony ul.: Ogrodową, Północna, Wschodnią, Rewolucji 1905r., Próchnika i Zachodnią

Idea: Plac Wolności jako salon łódzki - zmiana struktury funkcjonalnej zabudowy zlokalizowanej bezpośrednio przy placu; docelowa eliminacja funkcji mieszkaniowej

Zabudowa mieszkaniowa - zmiana struktury społecznej kwartałów przez wprowadzenie nowej zabudowy o wyższym standardzie - grupa docelowa: reprezentanci wolnych zawodów, np. architekci, artyści

"Wieże mieszkalne" jako wewnętrzne identyfikatory kwartałów mieszkaniowych

część 3 - kwartał ograniczony ul.: Ogrodową, Zachodnią, Legionów i Gdańską,

Idea: - ukształtowanie powiększonej strefy wejściowej do Muzeum Miasta; podkreślenie rangi miejsca

przywrócenie właściwej rangi budynkowi d. Teatru Popularnego

zachowanie zielonego wnętrza kwartału mieszkalnego

uporządkowanie wglądu do wnętrza kwartału

ukształtowanie strefy wejścia i rozbudowa Teatru Powszechnego

stworzenia alei pozwalającej na połączenie "Placu Muzealnego" i terenów Manufaktury z Teatrem Powszechnym

Założenia przestrzenne

powiększenie strefy wejściowej do muzeum, strefa reprezentacyjna, miejsce do zatrzymywania się taksówek

utworzenie "Placu Muzealnego" zamknięcie przestrzeni budynkiem dobudowanym do kamienicy po stronie płd

rewitalizacja budynku d. Teatru Popularnego, wprowadzenie usług odpowiednich do rangi i charakteru placu

przeprowadzenie koniecznych wyburzeń i wykupu działek w celu kompleksowego uporządkowania przestrzeni

ukształtowanie reprezentacyjnego wejścia na teren działki kościelnej od strony "Placu Muzealnego" przez utworzony plac "Popularny" na oś budynku kościoła

zmniejszenie działki kościelnej, pozwalające na wydzielenie dojazdowej przestrzeni ulicy wewnętrznej

zachowanie wydzielenia działki kościelnej, ogrodzenie terenu

zamknięcie ślepych ścian szczytowych oficyn wieżami mieszkalnymi lub dobudowa oficyn

rozbudowa Teatru Powszechnego z ukształtowaniem nowej atrakcyjnej formy przestrzennej, która zneutralizuje dominującą bryłę sznurowni

U1 URBICON

Przeznaczenie podstawowe: usługi kultury

muzeum urbanistyki (reprezentacyjna placówka miejska), muzeum historii budowy miast; laboratoria urbanistyczne - nauka budowania, kształtowania i odbioru przestrzeni; budowanie makiet wielkogabarytowych, mobilne boksy (doświadczenia dot. oddziaływania przestrzeni)

kino 3D - możliwość odbycia wirtualnych podróży po miastach świata; poznawanie założeń urbanistycznych oraz różnych sposobów kształtowania przestrzeni

archiwum, biblioteka "kartograficzna" - kolekcja starych map. planów, projektów

sala kongresowa - organizacja festiwalu urbanistyki; prezentacje nowych inwestycji miejskich

makieta miasta; model ukazujący rozwój i kształtowanie się miasta

parking meleksów - pojazdy umożliwiające wycieczki miejskie po Łodzi (turystyka grupowa i indywidualna)

Przeznaczenie uzupełniające: usługi, mała gastronomia, handel (księgarnia, pamiątki)

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

mobilna struktura stanowiąca ikonę miasta, bryła o intrygującej dominującej formie (międzynarodowy konkurs architektoniczny), podkreślająca oś ul. Piotrkowskiej

konstrukcja uwolniona w płaszczyźnie parteru pozwalająca na włączenie parku do przestrzeni wewnętrznej

budynek o konstrukcji przestrzennej pozwalającej na swobodne kształtowanie kubatur wewnętrznych

budynek złożony z dwóch brył podkreślających w obrębie ulicy Nowomiejskiej historyczną szerokość zabudowy

taras widokowy zlokalizowany nad ulicą Nowomiejską; kolejka szynowa prowadząca na taras

możliwość uformowania wieży widokowej (dominanta urbanistyczna) - widoki Łodzi

budynek wykorzystujący nowoczesne źródła energii

U1A Muzeum Tramwajów

Przeznaczenie podstawowe: usługi kultury

muzeum; ekspozycja zabytkowych tramwajów, lapidarium

Przeznaczenie uzupełniające: usługi, mała gastronomia

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

bryła ukryta w skarpie, dach w formie zielonego tarasu stanowiący element przestrzeni zielonej parku ul. Wolbromskiej

U1B Kawiarnia

Przeznaczenie podstawowe: usługi gastronomii

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

bryła ukryta w skarpie, dach w formie tarasu dostępny z ul. Wolbromskiej

U2, U3 ZWORNIK

Przeznaczenie podstawowe: usługi kultury, administracji, obsługi firm

rozbudowa przestrzeni wystawienniczej Muzeum Miasta Łodzi

Przeznaczenie uzupełniające: usługi - gastronomia, handel (księgarnia, pamiątki)

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

stworzenie placu "bramy" na zakończeniu osi Manufaktury (zadaszenie)

przebudowa wtórnego budynku mieszczącego Delegaturę Łódź Bałuty lub wyburzenie obiektu

przywrócenie pierwotnego gł. wejścia do Muzeum d. Pałacu Poznańskiego poprzez reprezentacyjną strefę zieleni

U2 - działka inwestycyjna, zakłada się zabudowę całej powierzchni działki; budowa efektownego obiektu (może stanowić rozbudowę i powiększenie przestrzeni muzealnej); obiekt przesłaniający budynki przestrzenie techniczne i parkingi Manufaktury; elementy pełne i transparentne

Stary Rynek

Przeznaczenie podstawowe: plac publiczny; miejsce lokalizacji wystaw plenerowych

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

wprowadzenie czwartej ściany placu z zachowaniem układu podcieniowego, zezwalającego na komunikację z parkiem

nawierzchnia rynku z płyt kamiennych; w posadzce żeliwna płyta z planem miasta

ukształtowanie pasażu prowadzącego do Placu Kościelnego

w podcieniach usługi centrotwórcze, galerie sztuki, handel (sklepy dla plastyków), gastronomia

w części północnej placu lokalizacja pomnika Władysława Jagiełły

przeniesienie głazu upamiętniającego rocznicę przyznania Łodzi praw miejskich - lokalizacja przy pasażu prowadzącym na Plac Kościelny

U4

Przeznaczenie podstawowe: usługi kultury, obsługa firm, usługi handlu (mediateka, księgarnia), gastronomia

Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

zabudowa uzupełniająca południową ścianę "Placu Muzealnego"

nowa zabudowa o wysokości 3 - 4 kond.; 4. kond. cofnięta od strony ulicy w pasie min. 2m; wysokość zabudowy dostosowana do wysokości budynku Pałacu Poznańskiego

w części zachodniej w poziomie parteru zabudowa cofnięta

lokalizacja miejsc postojowych w parkingu podziemnym

U4A

Przeznaczenie podstawowe: usługi kultury

Przeznaczenie uzupełniające: usługi - gastronomia, handel

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

wyburzenie wtórnych przybudówek; renowacja elewacji; przywrócenie wejścia głównego od ul. Ogrodowej

U5

Przeznaczenie podstawowe: usługi sakralne

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

korekta kształtu działki pozwalająca na wydzielenie drogi wewnętrznej w kwartale mieszkaniowym

U6 - hostel

Przeznaczenie podstawowe: usługi hotelowe

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

wyburzenie budynków w złym stanie technicznym; utworzenie zabudowy o charakterze oficynowym tworzącej pierzeję uliczki prowadzącej z placu przed Teatrem Powszechnym w kierunku Manufaktury; wys. 3 kond.

U7 - Teatr Powszechny

Przeznaczenie podstawowe: usługi kultury

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

wyburzenie budynków gospodarczych; rozbudowa teatru o małą salę, foyer

część budynku nadwieszona nad nowoutworzonym reprezentacyjnym placem wejściowym (schemat na pl. nr 3)

nadbudowa - dominanta architektoniczna, oryginalna bryła mieszcząca np. Centrum Inicjatyw Teatralnych; ośrodek działań twórczych, "wszechnica teatralna" - promująca zainteresowanie teatrem

U9A - design hotel (d. jednostka straży pożarnej)

Przeznaczenie podstawowe: usługi hotelowe

Przeznaczenie uzupełniające: usługi handlu i gastronomii

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

zabudowa pierzei ulicy Zachodniej i Legionów; zabudowa o wysokim standardzie estetycznym, dostosowana gabarytami do otaczającej zabudowy historycznej

zabudowa przylegająca do ulicy Legionów i narożnik w formie podcieni

lokalizacja miejsc postojowych w parkingu podziemnym; liczba pokrywająca całkowite zapotrzebowanie hotelu

otwarcie budynku hotelu na "Zielony Pasaż"; utworzenie np. tarasu restauracji hotelowej

U10, U 11, U12, Plac Wolności - jako "Salon Łodzi"

utworzenie salonu wymaga wprowadzenia zmian nie tylko w posadzce placu, ale również w otaczającej zabudowie (zmiany pod względem estetycznym oraz struktury funkcjonalnej)

Przeznaczenie podstawowe (docelowe): usługi centrotwórcze, kultury, sakralne, usługi handlu o wysokim standardzie - towary luksusowe (salony jubilerskie, galerie sztuki, autorskie salony odzieży itp.), usługi bankowe i obsługi firm, usługi gastronomiczne o wysokim standardzie

Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa - apartamenty lokalizowane powyżej 2. kond. i w podwórkach, usługi dla ludności zlokalizowane w podwórkach wewn. w formie pasaży lub skwerów; pasaże przypisane poszczególnym grupom zawodowym (np. pasaż antykwariuszy, muzyków, etc.)

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

wyburzenie budynków o zdegradowanych formach i znajdujących się w złym stanie technicznym

docelowe wyburzenie lub gruntowna przebudowa budynków o formach nieprzystających do charakteru placu jako "Salonu Łodzi"

udostępnienie ogrodów w dziedzińcach wewnętrznych; wykorzystywanie ich jako miejsce np. organizacji wystaw

ogród ratuszowy; scena letnia; połączenie z "Zielonym Pasażem" i ul. Zachodnią

udostępnienie ogrodu Muzeum Archeologicznego

docelowo stworzenie czterech ogrodów w narożnikach kwartałów zabudowy

U13

Przeznaczenie podstawowe: usługi hotelowe, usługi nauki

Przeznaczenie uzupełniające: usługi handlu i gastronomii

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

ukształtowanie "Zielonego Pasażu" łączącego ulicę Zachodnią z Piotrkowską; skwer przed budynkiem d. łaźni z tablicą upamiętniającą pierwotną funkcję; oś pasażu powinna zostać podkreślona od strony zach. nową zabudową (zach. strona ulicy Zachodniej); od strony wsch.; przedłużeniem pasażu jest skwer przykościelny

wyburzenie lub przebudowa oficyn znajdujących się w złym stanie technicznym; nowa zabudowa przylegająca do oficyny w części południowej o gabarytach dostosowanych do zabudowy istniejącej

lokalizacja miejsc postojowych w parkingu podziemnym

UMW1

Przeznaczenie podstawowe: usługi kultury, nauki, obsługa firm, usługi handlu, gastronomii

Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

wyburzenie budynków znajdujących się w złym stanie technicznym; wyburzenie kamienicy na narożniku ulic Zachodniej i Legionów; docelowy wykup i wyburzenie budynku stanowiącego element uniemożliwiający kształtowanie pierzei ulicy

nowa zabudowa o wysokości 4 - 5 kond.; 5 kond. cofnięta od strony ulicy w pasie min. 2m; wysokość zabudowy dostosowana do najwyższej zabudowy w pasie pomiędzy ulicami Ogrodową i Legionów

narożnik u zbiegu ulic Zachodniej i Ogrodowej należy wykonać jako dominantę architektoniczną w poziomie dachu; w poziomie parteru zabudowa cofnięta, zapewniająca poszerzenie strefy pieszej

lokalizacja miejsc postojowych w parkingu podziemnym;

linia zabudowy obowiązującej - 30m od osi ulicy Zachodniej, linia zabudowy nie dotyczy parkingu podziemnego

MW1 - Wstęga ul. Wolbromskiej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Przeznaczenie uzupełniające: usługi handlu detalicznego, gastronomii, usługi zlokalizowane w przyziemiu

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

wprowadzenie zabudowy okalającej park; obiekt porządkujący przestrzeń miejską

zabudowa w poziomie parteru w wyznaczonych strefach; tarasy lub loggie wychodzące na stroną parku; tarasy na dachu

ujednolicona pasmowa forma budynku, zwarta bryła na całej długości; większa część budynku nadwieszona

zakłada się wydzielenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy oraz lokalizację parkingu podziemnego pod budynkiem

MW2, MW2A

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi kultury - galerie i pracownie artystyczne

Przeznaczenie uzupełniające: usługi handlu detalicznego, gastronomii, zlokalizowane w przyziemiu

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: zachowanie zabudowy istniejącej

MW3, MW4, MW5, MW6, MW7, MW8, MW9

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w paterze

Przeznaczenie uzupełniające: usługi nauki, handlu, gastronomii

Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

wydzielenie niewielkich działek przy ścianach szczytowych oficyn z przeznaczeniem pod zabudowę "wieżami mieszkalnymi"

likwidacja ślepych ścian poprzez:

dobudowę "wież mieszkalnych" jako wewn. identyfikatorów kwartałów mieszkaniowych (schemat na pl. nr 1)

dobudowę "wież sanitarnych" - dobudowa wąskich (stojących na gruncie lub podwieszanych oficyn zawierających pomieszczenia sanitarne, oranżerie, balkony; zapewnienie dwustronnego doświetlenia oficyn (schemat na pl. nr 1)

dobudowa nowych oficyn z obowiązkiem zapewnienia miejsc parkingowych w poziomie parteru

zabudowa działek w poziomie parteru w pełnym obrysie działki z obowiązkiem zachowania zarysu typowej zabudowy oficynowej na poziomie min. ostatniej kondygnacji (schemat na pl. nr 1)

zezwolenie na zastosowanie współczesnych materiałów i form (z zachowaniem gabarytów dostosowanych do oficyn); "wewnętrzny" szlak współczesnej architektury

lokalizacja tarasów i ogrodów na dachach oficyn.

wygrodzenie działek ujednoliconymi ogrodzeniami, ukształtowanie zieleni wewnętrznej

wyburzenie budynków gospodarczych i budynków w złym stanie technicznym


cz. 4 - Komunikacja

regulacja komunikacji publicznej (linie autobusowe i tramwajowe); przystanki - likwidacja odcinka linii tramwajowej na ul. Nowomiejskiej od Placu Wolności do ul. Ogrodowej

usprawnienie komunikacji kołowej i pieszej - stworzenie pasaży pieszo-jezdnych

regulacja komunikacji indywidualnej; wjazdy do wnętrz kwartałów zabudowy

dojazd do działek znajdujących się przy ul. Piotrkowskiej poprzez działki oznaczone U8 i U13 oraz przez strefę parkingów naziemnych

przestrzenie parkingowe - parkingi wielopoziomowe podziemne i naziemne; miejsca postojowe wzdłuż ulic

ul. Ogrodowa w rejonie Muzeum Miasta ograniczona do ruchu jednokierunkowego (poszerzenie strefy wejściowej do budynku; miejsce zatrzymywania się taksówek)

nieznaczna korekta przebiegu ul. Wolbromskiej

zakłada się wydzielenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Wolbromskiej oraz lokalizację parkingu podziemnego pod budynkiem


cz. 5 - Bilans terenu. Zestawienie powierzchni

część 1. Pow. kwart. zag. - 13,06 ha; Pz - 2,45 ha; Pow. utw. 2,53 ha, Pow. ziel. 8,07 ha, P(parking 1 poz.) - 1,63 ha

część 2. Pow. kwart. zag.- 13,86 ha; Pz - 7,16 ha; Pow. utw. 5,71 ha; Pow. ziel. 0,99 ha; P(parking 1 poz.) - 1,53 ha;

część 3. Pow. kwart. zag. - 6,50 ha; Pz - 2,27 ha; Pow. utw. 3,40 ha; Pow. ziel. 0,83 ha; P (parking 1 poz.) - 0,53 ha;